Web La Salle La Seu

PROJECTE DE RECERCA

1- Projecte de recerca: marc normatiu

    •    En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca en equip.
•    Aquest projecte ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit i acotat, en part, per l’alumnat mateix i sota el guiatge del professorat.
•    Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de  mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col•laboració en el desenvolupament de projectes en comú.
•    El projecte de recerca consta d’una sèrie de tasques que es poden construir a partir de situacions, problemes o preguntes inicials, sobre les quals l’alumnat, en grups reduïts, ha de plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar informació procedent de diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i una breu exposició oral. Aquestes situacions inicials proposades a l’alumnat poden tenir un caràcter transversal però també es poden emmarcar dins un àmbit de coneixement determinat.

Objectiu:

L’objectiu del projecte de recerca és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO i, especialment, de la competència d’aprendre a aprendre, i la competència d’autonomia i iniciativa personal.

    •   Aprendre a aprendre: el projecte de recerca suposa la posada en acció de les pròpies capacitats i potencialitats orientades a satisfer uns objectius, tot manejant de manera eficient recursos i tècniques del treball intel•lectual i demostrant capacitat per cooperar.
•    Autonomia i iniciativa personal: implica diverses actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, la creativitat, la capacitat de prendre decisions i de transformar les idees en accions per tal de tirar endavant projectes individuals i col•lectius.

També es posen en acció les competències:  comunicativa lingüística i audiovisual (amb la presentació escrita del treball i l’exposició oral); la competència en el tractament de la informació i la competència digital (amb la cerca i gestió d’informacions en diversos formats); i la competència social i ciutadana (participació, responsabilitat, presa de decisions i capacitat dialògica en el treball en equip).


Avaluació:

    •    es valorarà principalment el procés global del treball realitzat i la perseverança en la consecució de les fites proposades, i no únicament els resultats obtinguts.
•    La qualificació final, que és individual, caldrà que contempli la capacitat d’autonomia per gestionar la pròpia feina, així com l’actitud de cooperació i responsabilitat en el treball en grup.
•    s’assignarà una qualificació específica a la matèria projecte de recerca.

2.Projecte de Recerca a la Salle la Seu: Organització

    •    Anual: 1h setmanal al llarg del curs ( aproximadament unes  35 h lectives  de setembre a juny)

3. Projecte de Recerca a la Salle la Seu: parts, temporització i avaluació

    1.Introducció, en la qual els alumnes aprenen diferents qüestions relacionades     amb la recerca, com per exemple què és la recerca, com es treballa en equip, etc

    1r trimestre
•    Explicació del concepte de recerca.
•    Recordar la dinàmica del treball cooperatiu de grup.
•    Repassar la normativa de la presentació de treballs (1h setmanal. Professors tutors del projecte de recerca de l’àrea de llengües ).
•    Introducció i repàs de Conceptes estadístics aplicables (1h setmanal. Professors tutors del projecte de recerca de l’àrea de matemàtiques ).
•    Organització dels grups d’alumnes per afinitats temàtiques i d’optatives.(tutoria/professors de la matèria projecte de recerca).
•    Els grups escullen un coordinador/a de grup i un tema (matèria de Recerca).
•    Supervisió dels temes escollits (tutoria i professors de la matèria projecte de recerca).
•    Assignació  dels diferents grups als professors del claustre ( reunió de claustre).

    2.Informació,  els alumnes cerquen informació

    2n trimestre
•    Recerca d’informació sobre el tema escollit (hora de PR).
•    Confirmació sobre el tema definitivament escollit (hora PR).
•    Previsió del seguiment per part dels professors tutors  dels projectes assignats.
•    Seguiment del Registre  setmanal de treball i incidències de cada alumne per part dels professors de l’hora assignada a treball de recerca.

     3.Recerca, en la qual els equips realitzem pròpiament la investigació. A partir de la qüestió plantejada els alumnes busquen la manera de donar-hi resposta.

     2n trimestre
•    Controls de seguiment de feina (professors de recerca i professors tutors assignats).

    4.Conclusions:  els alumnes realitzen l’informe de la recerca i en  fan la presentació del treball realitzat.

   3r trimestre
•    Supervisió d’una presentació general prèvia al lliurament del projecte (professors tutors) ( juny).
•    Presentació del document memòria de la recerca als professors tutors en una hora i data fixades per a cada grup a través d’una exposició oral en què han d’intervenir tots els membres de grup (15 minuts).
•    Temporització de l’avaluació: 2 sessions: 1ª quinzena de  juny en horari de matí i tarda.
•    Lloc: sala d’audiovisuals.
•    Tribunal:presentació davant de tres professors: tutor/a de treball; tutor/a de recerca; professor/a TIC.
•    Lliurament de la memòria o treball realitzat al professor/a tutor/a de recerca.
•    Avaluació del Projecte per part dels Departaments implicats.
•    Previsió dels mecanismes de recuperació en cas de suspendre (junta d’avaluació dels projectes).

Deja una respuesta

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies