Web La Salle La Seu

PROGRAMA FAIG

EL PROJECTE FAIG


El Projecte FAIG és un projecte que s’engloba dins el Marc Metodològic General Comú a tots els centres de La Salle Catalunya, i que neix com a una resposta a les noves situacions i demandes de l’entorn que es troben els nostres estudiants. Aquest projecte suposarà un repte en la metodologia i marc de convivència entre educadors
i alumnes, ja que significa un trencament amb els models estàndards de l’educació tal i com els hem entès des del segle XIX.

Per començar, la figura del professor evoluciona passant a ser educador, ja que un professor només ofereix una transmissió de coneixement unidireccional, mentre que la figura de l’educador és la d’aquell que transmet, però alhora rep informació. En aquest sentit tampoc parlem de l’educador en singular, sinó que en el procés d’aprenentatge de l’alumne, aquest sempre se sentirà acompanyat per un equip d’educadors en plural i també pels seus companys, fent que l’alumne no es pugui sentir sol al llarg d’aquest procés.

També cal esmentar que el Projecte FAIG es crea com a una necessitat que ens demana seguir el camí que han desplegat des de l’etapa d’Educació Infantil sota el nom de Programes d’Innovació, on destaquen especialment les característiques que són programes personalitzadors i cooperatius.

OBJECTIUS

Dins del Projecte FAIG parlarem dels objectius com a eixos vertebradors. Aquests eixos es divideixen entre els objectius marcats per les Competències Bàsiques estipulats per la LOE, i els propis objectius del Projecte, sempre emmarcats dins el caràcter propi dels nostres centres.

Així doncs, el Projecte FAIG ha d’ajudar a l’alumne a ser :

  • INNOVADOR
  • CRÍTIC
  • CREATIU
  • EMPRENEDOR
  • FLEXIBLE
  • COMUNICADOR
  • GESTOR DE CONEIXEMENT
  • GESTOR DE TECNOLOGIA

El caràcter cristià també hi és present en l’eix del projecte, ja que aquest també vol ajudar l’alumne a créixer com a persona, a descobrir, donar valor i desenvolupar els potencials individuals. També vol contribuir a generar un nou conjunt de competències, molt relacionades amb la gestió del canvi i el protagonisme humanista i emocional que el caracteritza.

Uns objectius de caràcter més pràctic serien els següents:
Interioritzar els continguts d’aprenentatge proposats
Deduir les millors estratègies per a la solució de problemes
Ser capaços de desenvolupar processos reflexius que siguin un reflex de la
seva capacitat per transferir el coneixement a pensament.
Ser capaços de trascendir a les situacions estàndards a l’aula, tot aplicant de
forma eficaç el seu coneixement a situacions reals


TRACTAMENT I MOTIVACIÓ:

Els PROJECTES D’INVESTIGACIÓ COOPERATIUS –PICs- són la columna vertebral del Projecte FAIG i constitueixen l’eix operatiu que permet posar en funcionament tot el que treballarem a partir d’ara. És important assenyalar que la seva funció inicial és la de vehicular els canvis més significatius que FAIG introdueix dins l’estructura pedagògica i organitzativa del centre. En conseqüència, un cop acabada aquesta fase, és molt probable que els PICs hagin patit modificacions substancials, tant pel que fa als processos d’avaluació i ajust, com per la seva adequació a la metodologia final que es persegueix.

Un PIC presenta una estructura operativa estàndard en què sempre es poden distingir dos grans eixos o moments: INPUT – OUTPUT. Cal dir que aquests dos moments es
corresponen als dos grans processos generals que desenvolupem en termes de capacitats: CONÈIXER – PENSAR. Hem de destacar que educadors i alumnes interactuen permanentment al llarg del projecte, prenent un protagonisme alternatiu depenent de cada una de les dues fases operatives. En l’INPUT els protagonistes principals són els educadors que participen al projecte. A l’OUTPUT, són els alumnes qui protagonitzen el projecte, on els educadors fan de mediadors

A) FASE INPUT:

L’objectiu d’aquesta fase és aportar el coneixement previ sobre un fenomen (situació) que pugui ajudar els alumnes a configurar allò que podríem denominar un escenari inicial a partir del qual hauran de treballar. En termes curriculars l’ INPUT integra els diferents continguts curriculars conceptuals o procedimentals que cada àrea ha decidit tractar en el projecte. Aquests continguts curriculars són els que conformen la informació general que els alumnes hauran de convertir en coneixement de partida per al desenvolupament del seu projecte. En definitiva, aquesta fase INPUT, permet els alumnes CONÈIXER com a requisit indispensable avanç de PENSAR.
B) FASE OUTPUT:
És l’ànima dels projectes FAIG i la fase en què el protagonisme recau en els alumnes que expliciten i desenvolupen un problema fins a aportar-hi les solucions pertinents, tenint en compte que sempre hi ha l’ajuda dels educadors que actuen de mediadors. Tot això, dins d’un marc caracteritzat per l’autonomia que exigeix la Intel•ligència Estratègica, però mantenint un entorn de cooperació constant. El desenvolupament de la fase OUTPUT és el d’un procés d’investigació plantejat en termes de resolució de problema. Per a tal fi, els nostres alumnes utilitzaran una metodologia específica i coneguda: IDEAL. La metodologia IDEAL de resolució de problemes és la que els nostres alumnes hauran interioritzat dins el context del Programa CREA i de manera més concreta, al llarg de tot el Tercer Cicle d’ Educació Primària, amb la finalitat de poder desenvolupar processos de domini progressiu en el marc de FAIG.

 

Deja una respuesta

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies