Web La Salle La Seu

DESPRÉS DE L’ESO?

I DESPRÉS DE L’ESO?
1. EL SISTEMA EDUCATIU LOE

2. EL BATXILLERAT (de 16 a 18 anys)
BATXILLERAT
El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica que, convencionalment, cursen els alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat. Es tracta d’un cicle format per dos cursos.  El Batxillerat us prepara per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris i per a l’accés al món laboral. Els alumnes de batxillerat poden escollir entre tres modalitats d’estudis:
– Arts
– Humanitats i ciències socials
– Ciències i tecnologia
La modalitat que es triï el primer any, es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle.
ACCÉS AL BATXILLERAT
Per accedir al batxillerat cal satisfer algun dels requisits següents:
• estar en possessió del títol de graduat/ada en educació secundària     obligatòria;
• estar en possessió del títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés;*
• estar en possessió del títol de tècnic/a superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés;*
• haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/ada en educació secundària, al títol de tècnic/a o equivalent;
• haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats.
*En aquests casos, en què l’alumnat disposa d’una titulació de formació professional específica d’arts plàstiques i disseny o d’esports, es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.
TIPUS DE MATÈRIES
Els estudis de batxillerat s’estructuren en:
– Part comuna: assignatures comunes i tutoria.
– Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.

Matèries de modalitat
CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
o Biologia I i II
o Dibuix tècnic I i II
o Tecnologia Industrial I i II
o Física I i II
o Matemàtiques I i II
o Literatura catalana
o Química I i II o Economia I i II
o Geografia
o Grec I i II
o Llatí I i II
o Història de l’Art
o Història del món
o Matemàtiques CCSS I i II
o Literatura catalana
o Literatura castellana
ARTS
o CF Via d’arts escèniques, música i dansa
o Anàlisi musical I i II
o Anatomia aplicada
o Arts escèniques
o Cultura audiovisual
o Història de la música i de la dansa
o Literatura catalana
o Literatura castellana
o Literatura universal
o Llenguatge i pràctica musical
o CF Via d’arts plàstiques, imatge i disseny
o Cultura audiovisual
o Dibuix artístic I i II
o Dibuix tècnic I i II
o Disseny I i II
o Història de l’art
o Tècniques d’expressió graficoplàstica
o Volum
TITULACIÓ
En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament, en qualsevol de les seves modalitats, rebran el títol de batxiller i, aleshores, l’alumne/a té diverses opcions:
o cursar cicles formatius professionals de grau superior,
o cursar cicles formatius artístics de grau superior (amb la superació prèvia de la   prova corresponent),
o cursar estudis universitaris, sempre que superi les proves d’accés que fixen les universitats.

DESPRÉS DEL BATXILLERAT

En acabar aquests estudis, els i les estudiants que hagin superat totes les matèries cursades rebran el títol de batxiller/a. Amb el títol de batxiller/a es pot accedir a:
• la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
• un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports,
• ensenyaments superiors artístics,
• el món laboral.


3. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR
La formació professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a l’alumne la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre l’organització i les característiques del sector corresponent.
La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. En total, oscil•la entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa un o dos cursos acadèmics.
Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals (assignatures) de durada variable, propis de cada cicle formatiu i exclussivament professionals. D’altra banda, els centres docents disposen d’un determinat nombre de crèdits de formació pràctica en centres de treball, empreses o entitats i és matèria obligatòria i avaluable. Aquestes pràctiques es realitzen mitjançant conveni amb el Departament d’Educació i les empreses.
ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Amb titulació:
– Graduat en Educació Secundària.
Sense  titulació:
– Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi els nois i noies de disset anys (o bé els compleixin durant l’any natural) .
DESPRÉS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ

En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o es pot
• cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà,
• accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant el batxillerat (tenint en compte les convalidacions que facilita el fet d’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà) o accedir a un cicle formatiu de grau superior (un cop superada la prova d’accés).
• Incorporar-se a qualsevol modalitat de batxillerat, amb la qual cosa estan exempts de cursar les matèries optatives.
ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Per accedir a un cicle formatiu de grau superior s’ha de complir un dels requisits següents:
• disposar del títol de batxillerat (LOGSE),
• Mitjançant una prova, que es convoca anualment, podran accedir-hi les persones que, malgrat no complir les condicions de l’apartat anterior, tinguin més de 20 anys o bé els compleixin durant l’any natural en què vulguin iniciar el cicle formatiu, i, a més, acreditin un mínim d’experiència laboral en qualsevol activitat.
La prova d’accés té una part comuna i una part específica, d’acord amb el cicle formatiu.
Les persones que acreditin, com a mínim, un any d’experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, quedaran exemptes de la part específica de la prova d’accés.
Les persones que han superat totalment les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys poden quedar totalment o parcialment exemptes de la prova d’accés, i s’hauran d’adreçar a la Direcció General de Formació Professional a fi de sol•licitar l’exempció amb el model de sol•licitud previst.
– Els alumnes que superin un cicle formatiu de grau mitjà, si tenen 18 anys, poden presentar-se a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior de la mateixa família professional i d’altres famílies professionals que es determinin.
Aquests alumnes cal que es preparin per superar la prova.

DESPRÉS DEL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
En acabar un cicle de grau superior es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica o es pot:
• cursar un altre cicle formatiu de grau superior,
• accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau,
• accedir als estudis universitaris de 1r cicle o de 1r i 2n cicle que es determinin en cada cas (vegeu-ne la informació específica a la darrera pàgina de cada família professional),
• per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, algunes universitats reconeixeran com a crèdits ja cursats algunes matèries dels estudis universitaris.

CICLES FORMATIUS PER FAMÍLIES PROFESSIONALS (C. MITJÀ I SUPERIOR)
Cicles formatius per famílies professionals
Activitats físiques i esportives
Administració i gestió
Agrària
Arts gràfiques
Comerç i Màrqueting
Edificació i Obra civil
Electricitat i Electrònica
Fabricació mecànica
Fusta, Moble  i suro
Hoteleria i Turisme
Imatge i so
Imatge personal
Indústries alimentàries
Informàtica i comunicació
Instal•lació i manteniment
Maritimopesquera
Química
Sanitat
Serveis socioculturals i a la comunitat
Tèxtil, Confecció i Pell
Transport i manteniment de vehicles
L’OFERTA DE CICLES FORMATIUS A LA SALLE LA SEU D’URGELL Consulta’ls aquí
Gestió Administrativa (CFGM)
Electromecànica de vehicles (CFGM)
Administració i Finances (CFGS)
• Automoció (CFGS)
Més informació: Mirar PDF adjunts.

Guia de Cicles Formatius

Guia Informativa CFGM

 

Guia Informativa CFGS

 

4. PQPI: PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL
QUÈ SÓN ELS PQPI?
La finalitat d’aquests programes és proporcionar als nois i noies que finalitzen l’educació obligatòria sense assolir-ne els objectius, una formació bàsica i professional que els faciliti la incorporació al món laboral o a la continuïtat del seu itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. També donen l’opció, als joves que ho desitgin, a fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.
Els programes de qualificació professional inicial faciliten al jovent que s’hi inscriu, l’inici d’un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa. Aquests programes tenen com a objectius:
– Proporcionar formació professional elemental, que faciliti la incorporació laboral en un sector professional.
– Desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i facilitin una inserció social i laboral satisfactòria.
– Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida

A QUINA S’ADRECEN?

A joves majors de 16 anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any
d’inici del programa) i prioritàriament menors de 21 anys, que no han obtingut el Graduat en ESO i que poden tenir interessos diversos: accedir al món laboral continuar la formació professional en un cicle formatiu de grau mitjà treballar i continuar formant-se obtenir el Graduat en ESO.

ESTRUCTURA DELS PROGRAMES

Els PQPI s’estructuren en: mòduls obligatoris ( mòduls A i B) i mòduls voluntaris (mòduls C):

Mòduls A: Mòduls de formació professional específica. (entre 400 i 770 hores)
– Mòduls de formació professional de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals
– Formació pràctica en empreses (FCT) (entre 150 i  250 hores)
– Projecte integrat (entre 30 i 60 hores)

Mòduls B: Mòduls de formació general (entre 240 i 550 hores)
– Mòdul de Desenvolupament i Recursos personals,
– Mòdul de Coneixement de l’Entorn social i professional
– Mòdul d’Aprenentatges Instrumentals Bàsics.
– Tutoria
Mòduls C: Mòduls voluntaris per a l’obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria
– Condueixen a l’obtenció del títol de graduat en ESO, sempre i quan es tinguin aprovats els mòduls
obligatoris
– Segons la formació prèvia de cada jove, pot necessitar realitzar mòduls preparatoris complementaris o pot tenir exempció de realitzar algun dels mòduls C
– En general es cursen en els centres de formació de persones adultes
DURADA
Els mòduls obligatoris tenen, amb caràcter general, una durada d’un curs escolar i comprendran entre 800 i 1100 hores.
CERTIFICACIÓ FINAL
La superació dels mòduls obligatoris dels PQPI dóna lloc a la Certificació acadèmica corresponent.
La certificació té validesa i reconeixement:
En l’àmbit acadèmic
– Per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà:
– exempció de la part cientificotecnològica de la prova d’accés i reconeixement de la qualificació global PQPI en càlcul de la nota final de la prova
– exempció total de la prova si la qualificació global PQPI és igual o superior a 8
– Per a l’obtenció del GESO:
– Opció de cursar els mòduls C, específics per a PQPI
– Si la qualificació global PQPI és superior 6,5 no cal cursar 1 dels
mòduls C.
– En l’àmbit laboral
– Acreditació de competències professionals

PERFIL A LA SEU D’URGELL
 Informàtica i comunicacions
– Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics

Més informació:

Oferta PQPI

PQPI La Seu

 

5. ESCOLES D’ADULTS
Les escoles d’adults imparteixen diferents programes de formació.
Preparació per a proves d’accés:
• Proves d’accés als Cicles Formatius
• Proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys
•  Graduat en Educació Secundària (GES): El títol de Graduat en Educació Secundària es pot obtenir de diferents maneres: en una escola d’adults, per lliure (mitjançant unes proves), a distància amb el programa «Graduï’s. Ara en secundària» o a distància a l’ICESD.
Més informació:
http://www.laseu.cat/viu/educacio/centres-educatius/escola-d

Deja una respuesta

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies