Web La Salle La Seu

Reobertura del Centre – 1 de juny de 2020

Benvolgudes Famílies,

El proper 1 de juny ens serà permès obrir el centre per als següents cursos:

LLAR D’INFANTS: Alumnat del primer cicle d’educació infantil (1-2 anys) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 5 alumnes, en horari de 9h a 13h.

EDUCACIÓ INFANTIL: Alumnat del segon cicle d’educació infantil (3-6 anys) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: grups de 13 com a màxim per als que acaben els seus estudis primaris (6è de primària) per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària.

ESO i CICLES: grups de 15 alumnes com a màxim, per alumnes de 4t d’ESO i 2n de CF. En el cas dels alumnes de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial). En el cas dels alumnes de formació professional, el suport a l’orientació i tancament de curs.

Per a tots els cursos es prioritzarà l’atenció emocional des de tutoria. En el cas dels alumnes del SIEI (infantil, 6è EP o 4ESO) hi haurà una mestra del SIEI de suport.

L’atenció i agrupament dels alumnes serà sempre en funció del professorat disponible per atendre’ls.

Prioritats:

 1. alumnat en situació sociecònomica vulnerable
 2. alumnat d’educació infantil (1 a 6 anys) on els pares i mares ho  necessitin com a mesura de conciliació familiar-laboral -> caldrà presentar una declaració responsable d’acord el model que es facilitarà (ANNEX).
 3. Obligatori omplir el següent FORMULARI i adjuntar la documentació sol·licitada (carnet de vacunes actualitzat, declaració responsable pares, declaració de l’empresa que impossibilita la conciliació familiar en el cas de la Llar i Infantil només).

Previsió d’alumnes: Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial.

Per als altres grups d’alumnes (diferents d’infantil, 6è EP, 4t ESO i 2n CF), contactaran directament amb el tutor per concertar una cita prèvia. Caldrà que la petició i/o comunicació per part de les famílies per assistir al centre es porti a terme amb un mínim de 3 dies d’anterioritat respecte a la data escollida per tal que el centre pugui fer les previsions oportunes.

En el cas de que les peticions superin les places disponibles per als grups existents caldrà estudiar la possibilitat d’obrir un nou grup o cercar alternatives d’horaris per poder donar resposta a totes les peticions.

Requisits:

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.

No poden reincorporar-se:

 • Alumnes amb malaltia crònica d’elevada complexitat (malalties respiratòries, cardíaques, que afectin al sistema inmunitari, diabetis, malalties neuromusculars o encefalopaties.
 • Mesures assistència:
 • Serà obligatòria l’assistència al centre amb una mascareta de protecció. La seva utilització a l’interior del centre serà segons les indicacions de seguretat i salut que es marquin per cada espai i moment.
 • Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable conforme els alumnes i les alumnes que assistiran al centre no presenten símptomes compatibles amb la COVID19, no son casos possibles, probables ni confirmats i tampoc han estat considerats contactes estrets en els darrers 14 dies. Aquesta declaració també recollirà la NO condició de persona vulnerable o especialment sensible davant la COVID-19 (malalties respiratòries greus o amb suport, malalties cardíaques greus, malalties que afectin al sistema immunitari, diabetis mal controlada, malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus).
 • S’haurà de presentar còpia del llibre de vacunes conforme es troba al dia.
 • Certificat emès per l’empresa sobre la impossibilitat de realitzar teletreball dels pares.
 • Les famílies seran responsables de vigilar l’estat de salut dels seus fills i filles i prendre la temperatura cada dia, abans d’anar a escola. En el cas d’observar febre o símptomes compatibles amb la COVID-19, no podran portar els fills o filles al centre i avisaran a aquest immediatament.
 • Tant famílies com alumnat seguiran les normes de seguretat que marqui el centre per tal de mantenir un espai net i desinfectat i afavorir la salut de tots els col·lectius.
 • Les famílies no podran accedir al centre. Per aquesta raó deixaran i recolliran els seus fills i filles a les zones marcades pel centre amb aquesta finalitat. Només en el cas d’una tutoria individualitzada es podrà autoritzar que un membre de la família pugui acompanyar el seu fill o filla a aquesta.
 • Les famílies respectaran els horaris de la cita prèvia demanada, no accedint al centre sense l’autorització, ni en dies o franges horàries no acordades.
 • Les famílies d’Infantil i llar d’infants hauran d’acreditar que no poden teletreballar mitjançant una declaració responsable (a poder ser de l’empresa on treballin).
 • No es permet l’entrada ni sortida del centre de cap joguina. Per tant, l’alumnat no podrà portar cap joguina de casa seva ni emportar-se’n cap.
 1. INFANTIL I PRIMÀRIA

Acollida: alumnes d’infantil (3-6 anys) en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil, en horari de 9h a 13h, de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo i depenent sempre dels recursos de professorat i havent la possibilitat de modificar horaris en funció de l’assistència i disponibilitat, en grups d’un màxim de 8 alumnes a P3 i 10 alumnes a P4 i P5, i en horari de 9 a 13 hores.

Primària: S’obrirà el centre per a dur-hi a terme les activitats següents:

Acció educativa presencial –sempre de caràcter voluntari- en grups de 13 com a màxim per als que acaben els seus estudis primaris (6è de primària) per tal de donar suport a la finalització d’etapa i tancar l’acompanyament personalitzat del seu pas a secundària, establerta de manera gradual i no necessàriament permanent. Com sigui que la proposta ha de ser voluntària per a l’alumnat de 6è de primària, cal garantir la continuïtat de la docència telemàtica sense que això comporti una doble jornada per al professorat encarregat d’acollir cada grup d’alumnes.

Atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que implicarà la planificació i programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Les finalitats d’aquesta atenció són:

a) L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells sectors de la població escolar més fràgils socialment, no només en centres amb un índex de complexitat alt, sinó en qualsevol centre del país, tant públic com concertat.

b) L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius específics, d’aquell alumnat, que per diferents motius hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives especials.

c) En l’àmbit rural, l’atenció d’aquell alumnat que viu en petits municipis i que ha estat “desconnectat” per raons del desequilibri territorial. Caldrà identificar els territoris on serà necessari actuar per resoldre els problemes detectats i efectuar una proposta de transport escolar.

d) La formulació d’un pla personalitzat per a cadascun dels alumnes que ho requereixin, que li permeti afegir un contingut formatiu a les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs

 • Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, quan es cregui necessari. Aquesta és una mesura de caràcter no continu, puntual i compatible amb l’atenció personalitzada.

2. ESO i CICLES FORMATIUS

S’obrirà el centre per a dur-hi a terme les activitats següents:

 • Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari en grups de 15 alumnes com a màxim, en els casos següents: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO i 2n de CF) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. Això comporta l’obertura amb un retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats.
 • En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial).     
 • En el cas de l’alumnat de formació professional, el suport a la finalització dels projectes.
 • Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Si el Pla del centre ho preveu justificadament, l’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes. Les finalitats d’aquesta atenció són:
 1. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells sectors de la població escolar més fràgils;
 2. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius específics, d’aquell alumnat que, per diferents motius, hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives especials.
 3. En l’àmbit rural, l’atenció d’aquell alumnat que viu en petits municipis i que ha estat “desconnectat” per raons del desequilibri territorial;
 4. La formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne, que li permeti afegir un contingut formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.

CALDRÀ EN TOT MOMENT SEGUIR LES MESURES D’HIGIENE I SEGURETAT DICTADES PER LES AUTORITATS SANITÀRIES, AIXÍ COM RESPECTAR LES INDICACIONS DEL PERSONAL DEL CENTRE.

TAULA RESUM:

ETAPA EDUCATIVA TIPUS D’ACTIVITAT
Llar d’infants (excepte Nadons menys d’1 any) Acollida per motius de conciliació. Màxim 5 alumnes/espai   Tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat.   Finalització del curs telemàticament.
Ed. Infantil 2n cicle (3-6 anys) Acollida per motius de conciliació (màxim 8 alumnes a P3, i 10 a P4 i P5 alumnes per espai).
6è de primària Acció educativa presencial en grups reduïts (màxim 13 alumnes per espai) de manera gradual i no necessàriament permanent.
4t ESO 2n CFM 2n CFS Acció educativa presencial en grups reduïts (màxim 15 alumnes per espai). Retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats.
Resta de cursos de primària i de secundària. Tutories personalitzades per l’acompanyament educatiu i emocional de l’alumnat. Finalització del curs telemàticament. Atenció tutorial en grups reduïts d’alumnes en qualsevol curs o nivell, de manera planificada i puntual. Es concertarà a través de cita prèvia amb el tutor.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies