PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS de grau MITJÀ i SUPERIOR

 

Termini de preinscripció: 

CF de grau MITJÀ: 14 al 21 de maig 2019

Termini per ampliar les peticions de la sol·licitud: 2 i 3 de setembre de 2019

CALENDARI

CF de grau SUPERIOR: 29 de maig al 5 de juny

CALENDARI

Horari de secretaria: de 9h a 13h i de 16h a 18,00h

 

NORMATIVA

Aquest tràmit es pot fer mitjançant la sol·licitud electrònica o la sol·licitud amb suport informàtic.

Les persones que no puguin fer la sol·licitud electrònica, poden fer la sol·licitud amb suport informàtic. No s’acceptaran les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona, en la qual es poden demanar diversos centres, cicles i torns, indicats sempre per ordre de preferència.

La presentació de més d’una sol·licitud per tipus d’ensenyament comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud amb suport informàtic i la documentació que no s’hagi pogut validar electrònicament s’ha de presentar en el centre demanat en primer lloc.

En emplenar el formulari trobareu un espai que cal omplir amb l’identificador de l’alumne o alumna. Els alumnes que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen; per als alumnes matriculats des del curs 2015-2016 en centres educatius de qualsevol titularitat és una dada obligatòria que han de facilitar els centres on estan escolaritzats. En casos excepcionals, i durant el període de preinscripció, el pare, mare o tutor/a o el mateix alumne (si és major d’edat) pot sol·licitar aquest identificador als serveis territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o un document document equivalent.

És obligatori especificar l’adreça electrònica per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció.

També cal marcar en la sol·licitud, en el cas que l’alumne o alumna sigui menor d’edat, el tutor o tutora que consultarà per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada). Es pot accedir a aquestes consultes amb el codi de sol·licitud i el número del DNI, NIE o passaport del tutor o tutora que s’ha especificat que farà la consulta (sempre que l’alumne sigui menor d’edat o no faci els 18 anys durant l’any 2019).

Un cop presentada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es podran modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com dels ensenyaments i centres sol·licitats, si és necessari. En aquest cas les dades vàlides seran les de la darrera modificació.

 

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ

 • Sol·licitud electrònica

No s’ha de presentar el resguard de la sol·licitud ni cap documentació d’identificació de la persona sol·licitant ni de l’alumne. El tràmit de presentació de la sol·licitud acaba amb l’enviament del formulari.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya. Només cal presentar-la si no s’ha pogut validar electrònicament, al centre que s’ha demanat en primer lloc i en el termini establert.

 

 • Sol·licitud amb suport informàtic

Cal presentar la documentació següent:

 • Resguard de la sol·licitud.
 • Si l’alumne es major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2019 ha de presentar original i fotocòpia del DNI o NIE si no s’ha pogut validar el document telemàticament; original i fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb que s’ha identificat.

Si l’alumne és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019 també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s’ha pogut validar el document telemàticament; o original i fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb què s’han identificat.

La documentació acadèmica que cal presentar depèn de la via d’accés de cada sol·licitant a aquests ensenyaments; consulteu el web Estudiar a Catalunya.

 • Adjunt a la preinscripció, caldrà aportar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat que s’al.leguin:

Informació criteris: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat GRAU MITJÀ

Informació criteris: Documentació acreditativa dels criteris de prioritat GRAU SUPERIOR

Resultado de imagen de matrícula 2017

Termini de matrícula:

CF de grau MITJÀ: del 9 al 15 de juliol 2019

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): del 9 al 15 de juliol de 2019
 • Ampliació de sol·licituds (2a fase d’admissió): 2 i 3 de setembre de 2019
 • Llista d’admesos (2a fase d’admissió): 4 de setembre de 2019
 • Període de matrícula (2a fase d’admissió): 5 i 6 de setembre de 2019

CF de grau SUPERIOR: del 18 al 23 de juliol 2019

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates indicades al calendari (en cas contrari, es considera que renuncien a la plaça adjudicada).

Per matricular-se cal presentar la documentació que acredita el compliment dels requisits d’accés. Els alumnes que els compleixen però que per causes justificades no poden presentar la documentació es matriculen condicionalment (la matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no presenten la documentació pendent).

Els alumnes amb titulacions estrangeres han d’acreditar que han iniciat el tràmit d’homologació o convalidació amb la presentació del volant d’inscripció condicional vigent. Cal tenir present que el volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació manté la seva vigència únicament durant un curs acadèmic i que la matrícula queda condicionada a la resolució positiva de la sol·licitud d’homologació. Els centres han d’informar al Departament d’Educació dels alumnes que tinguin matriculats condicionalment amb volant acreditatiu d’haver iniciat el tràmit d’homologació i n’han de fer el seguiment fins a la resolució de l’expedient d’homologació o convalidació, a fi de comprovar el compliment dels requisits d’accés.

Als alumnes que han participat en el procés de preinscripció però no compleixen els requisits acadèmics per matricular-se en el període ordinari de matrícula, no se’ls manté la plaça assignada.

Un cop finalitzat el període ordinari de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l’ordre de la llista d’espera. La llista d’espera està en funcionament fins al 22 de juliol de 2019.

 

 

DOCUMENTACIÓ MATRÍCULA

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se  cal presentar la següent documentació:

  • Fotocòpia del DNI d’ambdós pares (Menors d’edat, si no s’ha adjuntat en la preinscripció)
  • Fotocòpia compulsada del llibre de família (pàgina de l’alumne)
  • 1 Certificat d’empadronament (si no s’ha adjuntat en la preinscripció)
  • Fotocòpia targeta sanitària Seguretat Social o CASS
  • Fotocòpia carnet de vacunacions.
  •  Butlletí acadèmic o Certificat Escolarització anterior centre educatiu
  • 1 fotografia tamany carnet (escriure nom i cognoms al darrera)
  • Full de matrícula degudament omplert
  • Butlleta de domiciliació bancària degudament omplerta
  • Resguard pagament Assegurança i Despeses de Gestió
  • Resguard pagament AMPA
  • Quan el domicili al·legat a la sol·licitud de preinscripció no coincideixi amb el domicili del DNI cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
  • Si disposa d’Ajuda del Consell Comarcal Alt Urgell , Full de Sol·licitud
  •  Carta de compromís educatiu (a signar en el moment de formalitzar la matrícula)
  • Targeta Alfa de protecció de dades (a signar en el moment de formalitzar la matrícula)

Amplia la informació de matrícula fent click aquí: CF Mitjà / CF Superior

 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES

Podeu conèixer el nostre projecte educatiu, els ensenyaments que impartim, les places de què es disposa, i els recursos per atendre la diversitat, a travès de la Jornada de Portes Obertes.

 

Voleu veure què fem en un dia normal? ESCOLA OBERTA, visita’ns en horari escolar!

 

Si no hi heu pogut assistir, us atendrem personalment en visites concertades: lasallelaseu@lasalle.cat

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies