AVALUACIÓ E.INFANTIL

Per realitzar l’avaluació es tenen en compte les capacitats comunes de tota l’etapa que s’han de desenvolupar al llarg del dos cicles (llar d’Infants i parvulari).

Aquestes capacitats són de diferents tipus: motrius, cognitives, emocionals o  d’equilibri personal, relacionals,  d’inserció i actuació social; i s’organitzen al voltant de quatre eixos competencials amb la idea d’educar per viure i conviure al nostre món actual.

El desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones amb uns aprenentatges continuats i progressius, que s’enllacen a l’etapa d’educació primària amb el desenvolupament de les competències bàsiques.

Les nou capacitats es desenvoluparan entorn als eixos següents:

    •Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma
1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la
coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una
imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes,
per actuar amb seguretat i eficàcia.

    •Aprendre a pensar i a comunicar

4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats
matemàtiques bàsiques.
5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

    •Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de
curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne
els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

    •Aprendre a conviure i habitar el món

8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la
resolució pacífica de conflictes.
9. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a
una autonomia personal, cap a la col•laboració amb el grup i cap a la
integració social.

Pel desenvolupament d’aquestes capacitats i la consecució progressiva dels objectius, s’actua en els tres àmbits d’experiència que tenen sentit per a l’infant de 0 a 6 anys i que necessita per adesenvolupar-se:  coneixement d’ un mateix,  descoberta de l’entorn i els llenguatges, la proposta curricular s’estructura en  aquestes tres àrees curriculars.

Per tant l’etapa d’educació infantil es basarà en l’observació constant i sistematitzada de les conductes que manifesten tant a nivell individual com col•lectiu i de les seves respostes davant les activitats d’ensenyament-aprenentatge.

Aquestes situacions d’observació permetran seguir amb cert detall els passos que va superant l’infant, reforçant i ampliant els aprenentatges segons cada cas, tenint sempre com a punt primordial la coordinació i cooperació de la família en tot el procés d’aprenentatge dels infants.