Web La Salle La Seu

Atenció a la diversitat ESO

MESURES ADREÇADES A L’ESO

 

Les mesures adreçades a l’ESO que consten al nostre PAD (PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT) són les següents:

1) Tutoria individualitzada a càrrec del tutor/a. (PAT)

2) Tutoria en grup a càrrec del tutor/a un cop per setmana. (PAT)

3) Adequacions curriculars i metodològiques.

4) Reforços.

5) Auxiliars i USEE.

6) Desdoblaments.

7) Psiòloga de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic): Reunions amb la Coordinadora Pedagògica un cop per setmana.

8) Reunions amb la Treballadora Social de l’EAP per als casos socials un cop al mes.

9) Plans Individualitzats en casos de dictamen, diagnòstic de TDAH, Dislèxia, dificultats d’aprenentatge… Alumnes amb altes capacitats, alumnat nouvingut i repetidor.

10) Entrevistes amb pares (Tutor /a – Coordinadora Pedagògica quan és necessari i Psicòloga de l’EAP en els casos derivats)

11) Entrevistes amb professionals externs (Coordinadora Pedagògica – tutor/a)

12) Reunió de tutors periòdicament (PAT)

13) Pla Alumnes repetidors

14) Grup d’Enriquiment (alumnes amb alt rendiment acadèmic o altes capacitats).

15) Orientació escolar (Tutoria- Coordinació Pedagògica)

16) CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat)

 

* Tutoria:

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen al desenvolupament personal dels alumnes, al seguiment del seu procés d’aprenentatge i a l’orientació escolar, acadèmica i professional. El seu objectiu és potenciar la maduresa dels alumnes, la seva autonomia i la capacitat de prendre decisions coherents i responsables, de manera que tots els alumnes aconsegueixin un millor creixement personal i una bona integració social. El centre té un PLA D’ACCIÓ TUTORIAL i a l’etapa d’ESO, a cada curs, es concreta amb uns objectius i diverses activitats que tenen relació amb :

a) Desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i de lleure, valors i cura de la imatge, autogestió de les emocions i afectivitat, autoregulació i hàbits de vida…

b) Orientació escolar: procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaluació, perspectives de futur…

c) Orientació acadèmica i professional: itineraris acadèmics i professionals, situació de l’entorn, món laboral, presa de decisions…

d) Convivència i participació: relació amb els altres, participació al centre, habilitats socials, reconeixement i respecte per la diversitat, resolució de conflictes, habilitats comunicatives, valors per viure en democràcia…

Els alumnes tenen a l’ESO una hora setmanal de tutoria grupal, i els tutors disposen de 2h de tutoria individualitzada per atendre a les famílies i a l’alumnat. Aquest curs, els alumnes de 2n d’ESO faran un Taller d’Educació Emocional dins la tutoria a càrrec de l’AMPA de l’escola.

 

* Agrupament de l’alumnat: agrupaments flexibles

En els crèdits de llengua catalana, matemàtiques i anglès de 1r a 4t es fan tres grups classe segons nivell: A,B,C. Els continguts curriculars de tots els grups són els que determina el projecte curricular de cada àrea.

El ritme de la classe varia segons els grups. Al nivell A es dóna ampliació de les matèries però el contingut avaluable és el mateix que el del grup B. Els professors de cada crèdit del curs anterior decideixen a quin grup han d’anar els alumnes. Als alumnes de primer curs se’ls fa exàmens de nivell la primera setmana de classe.

Els grups no són tancats: poden pujar o baixar de grup a criteri dels tres professors. Els exàmens els preparen conjuntament el grup de professors. Els exàmens finals de trimestre dels grups A i B, són els mateixos. Els exàmens del grup C són de mínims. Es pot suspendre en qualsevol grup. La decisió de pujar o baixar de grup, només la poden prendre els professors implicats. El grup C pot tenir una qualificació fins a «suficient».

* Matèries optatives:

S’oferten: 1 a primer (Francès 1h) ; 1 a segon (Francès1h) ; 8 a 3r on l’alumne fa 2 matèries d’1h a la setmana (Emprenedoria, Cultura Clàssica, Francès, Revista, Anglès, Astronomia, Món de l’exercici físic i la salut i Robòtica) i 8 optatives agrupades per opcions a 4t (Llatí, Música, Plàstica, Informàtica, Física-Química, Biologia-Geologia i Tecnologia). Hi ha dues optatives a 3r d’ESO amb perfil d’alumnes d’alt rendiment acadèmic o d’altes capacitats: Revista i Robòtica.

La segona llengua estrangera, francès, la considerem com a matèria obligatòria que tothom ha de cursar de 1r a 2n i és una optativa a triar a 3r i 4t.

Per als alumnes de 3r i 4t se’ls fa l’oferta al tercer trimestre de 2n i 3r i escullen a la fi de curs. A 2n i 3r els tutors fan el buidatge i si algun alumne no ha lliurat la papereta, el tutor/a s’encarrega de triar. El procés de tria de les optatives de 4t es fa amb el suport de la Coordinadora Pedagògica, l’assessora de l´EAP i l`acompanyament dels tutors des de la tutoria individual i grupal.

serà de Suficient (5). En el cas d’alumnes amb adaptacions metodològiques es podrà treure la nota màxima.

(b) PLA INDIVIDUALITZAT:

Tindran un PI els alumnes:

a) Alumnes que tenen un DICTAMEN elaborat per l’EAP. Aquest PI l’elabora conjuntament la psicòloga de l’EAP amb el tutor de classe i tots els professors implicats. La Coordinadora Pedagògica vetlla pel seguiment i la coordinació entre tots els professionals que intervenen d’aquest alumnat. El PI pretén personalitzar la intervenció educativa segons les possibilitats i les necessitats de l’alumne. En aquests casos es fan reunions periòdiques entre tots els professionals que intervenen amb l’alumne/a (auxiliars, USEE, tutor, Psicòloga de l’EAP i Coordinadora Pedagògica). Sovint aquests alumnes requereixen del suport d’un/a auxiliar i/o USEE.

b) Alumnes que tenen un diagnòstic intern (EAP) o extern que requereixen d’adaptacions metodològiques i/o curriculars. Són alumnes que tenen adaptacions i responen al perfil d’alumnes amb TDAH, Dislèxia, dificultats d’aprenentatge… i no tenen dictamen.

c) Alumnes nouvinguts.

d) Alumnes amb diagnòstic d’ALTES CAPACITATS: L’escola té un Protocol específic de detecció per aquests alumnes i diferents mesures que es duen a terme en funció del cas (Enriquiment, acceleració, grups flexibles, etc.).

e) Alumnes repetidors: S’elabora un Pla Individualitzat per als alumnes repetidors que es revisa cada trimestre i on es marquen uns objectius a assolir.

* Alumnes estrangers i d’altres sistemes educatius

(a) Estrangers:

Les nacionalitats que arriben al nostre centre són de procedència hispano-americana, portuguesa, francesa i àrab. La realitat ens mostra que portuguesos, francesos i en menor grau els hispanoamericans, s’integren amb facilitat al nostre sistema, mostren més dificultats si provenen d’altres països. Actuacions que es duen a terme:

* 1r any: Tot i que en principi, i seguint la llei, estant exempts el primer any de fer català se’ls posa al nivell «c» de català i se’ls ajuda quan no comprenen quelcom. En el cas d’alumnes de països llunyans es facilitarà un dossier de català i s’intentarà organitzar amb els recursos que tenim a l’escola, hores de suport de català específic fora de l’aula ordinària.

* 2n any: Continuaran al grup C de català i es valorarà la continuïtat o no de les hores de suport de català.

Els alumnes nouvinguts segueixen un PLA INDIVIDUALITZAT de NOUVINGUTS.

(b) Alumnes procedents d’altres sistemes educatius:

Bàsicament pertanyen al sistema educatiu francès impartit a Andorra. No hi ha problemes d’adaptació, donat que parlen català.

L’escola, doncs, té un PLA D’ACOLLIDA dins del marc del projecte d’atenció a la diversitat que recull totes les mesures a dur a terme per acollir aquests alumnes dins l’escola. L’escola no disposa d’Aula d’Acollida.

* Adaptacions Curriculars i Plans Individualitzats

(a) ADAPTACIONS CURRICULARS i METODOLÒGIQUES:

Els alumnes que presenten dificultats en algunes matèries poden seguir una adaptació metodològica i/o curricular sempre que les famílies signin el consentiment i hi hagi un informe de l’EAP o extern que ho corrobori .

El nivell d’adaptació curricular té en compte el nivell de dificultat de l’alumne i segueix una avaluació i programació concreta. La nota màxima d’un alumne amb Adaptació Curricular

* Reforços:

Per l’organització de l’etapa només podem oferir aquest curs 2015-16 2 hores adreçades a alumnes que presenten el perfil de NEE amb dictamen. Els reforços es revisen cada avaluació.

* Desdoblaments:

Fem desdoblament d’una de les dues hores del crèdit de tecnologia ( els alumnes fan informàtica i pràctiques de tecnologia en l’hora desdoblada), una de les dues hores de plàstica de 1r ( els alumnes fan plàstica i activitats artístiques musicals), una de les tres hores de plàstica de 2n (els alumnes fan plàstica, activitats artístiques musicals i laboratori ) i una de les dues hores de plàstica de 3r (els alumnes fan plàstica i activitats artístiques musicals). L’accés a l’activitat artística musical té un criteri de selecció a 1r d’ESO i es fa una prova de nivell.

En els crèdits de llengua catalana i matemàtiques es fan tres grups classe segons nivell: A,B,C. També es fa agrupaments flexibles a Anglès en els cursos de 1r a 4t d’ESO. Els continguts curriculars de tots els grups són els que determina el projecte curricular de cada àrea. El ritme de la classe varia segons els grups. Al nivell A es dóna ampliació de les matèries però el -contingut avaluable és el mateix que el del grup B. Els professors de cada crèdit del curs anterior decideixen a quin grup han d’anar els alumnes. Als alumnes de primer curs se’ls fa exàmens de nivell la primera setmana de classe. Els grups no són tancats: poden pujar o baixar de grup a criteri dels tres professors. Els exàmens els preparen conjuntament el grup de professors, els exàmens finals de trimestre dels grups A i B, són els mateixos, els exàmens del grup C són de mínims. Es pot suspendre en qualsevol grup. La decisió de pujar o baixar de grup, només la poden prendre els professors implicats. El grup A pot tenir una qualificació fins a «excel·lent”, el grup B pot tenir una qualificació fins a «notable», el grup C pot tenir una qualificació fins a «suficient».

* Comissió d’Atenció a la Diversitat:

La Comissió d’ Atenció a la Diversitat té l’encàrrec d’atendre aquells alumnes amb NEE, (tots aquells recursos que pugui necessitar un alumne en un moment donat més o menys llarg dels seu procés educatiu per assolir els objectius que se li proposin), ja sigui per dificultats d’aprenentatge, ja sigui pel medi socioeconòmic on es mouen, ja sigui per altes capacitats intel·lectuals. Els membres que composen la CAD de la nostra escola són: Director, Sotsdirectora, Cap d’ Estudis d’infantil i ESO, Coordinadora Pedagògica i Psicòloga de l’EAP.

Funcions de la CAD:

1) Identificar els alumnes amb NEE o de nova incorporació.

2) Valorar les necessitats educatives que presenten aquests alumnes.

3) Determinar els procediments que s’empraran per detectar aquestes necessitats educatives i per formular les adaptacions curriculars o els plans individuals intensius per a l’alumnat nouvingut quan correspongui.

4) Definir els objectius que es volen aconseguir i els continguts que cal treballar per

aconseguir-los.

5) Seleccionar els materials curriculars, criteris per l’avaluació i els agrupaments dels alumnes.

6) Concretar els trets bàsics de les formes organitzatives i dels criteris metodològics

que es considerin més apropiats per cadascun dels casos.

7) Programar les actuacions que es portaran a terme per atendre les necessitats

educatives específiques dels alumnes.

8) Concretar les tasques que assumeix cadascú.

9) Fer un seguiment i valoració dels aprenentatges dels alumnes, amb la col·laboració de

l’EAP.

10) Garantir una comunicació eficient amb la família.

* Coordinació Serveis Externs:

La psicòloga de l’EAP i la Coordinadora Pedagògica són les persones encarregades de coordinar tots aquells casos que siguin portats per diferents serveis externs (CSMIJ, EAIA, Psicòlegs particulars, logopedes, etc.). Les famílies donen permís a l’escola a través d’un document firmat per poder fer aquestes coordinacions segons la Normativa de Protecció de Dades de l’escola.

A la nostra zona comptem amb aquests Serveis Externs:

* ►Equip d’Atenció Psicopedagògica (EAP)

* Departament d’Ensenyament

* ►Llengua i literatura, educació intercultural i cohesió social (LIC)

* Departament d’Ensenyament

* ►Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA)

* Departament d’Ensenyament

* ►Equip de deficients visuals

* O.N.C.E. i Departament d’Ensenyament

* ►Centres de Recursos Pedagògics (CRP)

* Departament d’Ensenyament

* ► Equip d’Atenció a Infància i Adolescència (EAIA)

* Departament de Benestar social i Família

* ► Centre de Desenvolupament infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

* Departament de Benestar Social i Família

* ►Secció d’Atenció a la Infància (SAI)

* Departament de Justícia

* ► Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària (UBASP)

* Consells Comarcals o Ajuntaments

* ► Centre d’Atenció Primària (CAP)

* Departament de Salut

* ► Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

* Departament de Salut

* ► SIE

* Servei d’Intervenció Especialitzada (Maltractament)

* Departament de Benestar Social i Família

* ► EDUVIC

* Centre d’Intervenció per a famílies desestructurades (Teràpia Sistèmica)

* Departament de Benestar Social i Família

* ► Serveis i programes municipals o comarcals

* ►Centres privats de diagnosi i/o tractament

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies